Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida textMida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Fòrum 2004 > Què és el Fòrum > Agenda de Principis i Valors

Què és el Fòrum

Presentació

Eixos del Fòrum

Agenda de Principis i Valors

El Fòrum i el medi ambient

Organització

Fòrum Bus

Agenda de principis y valors
Agenda de principis y valors
La UNESCO, en la Conferència General de novembre de 1997, va aprovar els tres temes que vertebren el Fòrum Barcelona 2004: la diversitat cultural, el desenvolupament sostenible i les condicions de la pau. Així es fixava el marc general que delimitaria l’esdeveniment, però calia concretar encara el punt de partida de les activitats que s’hi durien a terme.

Per aquest motiu, les tres institucions organitzadores (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i Administració de l’Estat) van aprovar unànimement el 24 de novembre de 1999 una Agenda de Principis i Valors que va néixer amb la vocació d’esdevenir el codi ètic inspirador de les actuacions del Fòrum. L’Agenda es basa en la Declaració Universal dels Drets Humans i en els principis programàtics de les Nacions Unides, únics valors acceptats mundialment, i reflecteix la voluntat del Fòrum de difondre l’ideari d’aquesta organització en totes les seves propostes.

Principis i valors del Fòrum Universal de les Cultures:

Agenda de principis i valors
© Agustí Argelich
Valors democràtics
El respecte pels valors i per les institucions democràtiques, amb una atenció especial a la promoció de la participació cívica.

Drets i llibertats individuals
El foment de les condicions de pau, mitjançant la promoció de la defensa dels drets individuals i de les llibertats de les persones, molt especialment en l’àmbit cultural, amb una màxima atenció als més vulnerables i a la defensa dels valors d’equitat i de solidaritat, i l’exercici del dret a la informació i la responsabilització del futur propi.

Respecte per totes les ètnies
El respecte envers totes i cadascuna de les ètnies, amb una atenció especial a la protecció de les ètnies minoritàries, i el foment de la lluita contra tota mena d'exclusió.

Respecte per les identitats culturals
El respecte envers totes i cadascuna de les identitats culturals, amb una atenció especial a la protecció de les cultures minoritàries, en el marc de la consolidació de societats obertes i plurals.

Foment del diàleg interreligiós
El respecte envers les religions i el foment del diàleg interreligiós.

Reconeixement de la diversitat lingüística
El reconeixement i el respecte de totes i cadascuna de les llengües, amb una atenció especial a la diversitat lingüística, entesa com a patrimoni universal que cal protegir i promoure, sense perjudici del foment de l’aprenentatge de llengües comunes i d’altres grans llengües vehiculars.

Foment de la creativitat
El foment de la creativitat, l’impuls de l’educació i la democratització del coneixement com a vies de transmissió de valors i d’actituds que afavoreixin una cultura de pau i un desenvolupament del diàleg entre les cultures, potenciant els diversos sectors culturals que estimulen la creativitat dels individus i dels grups culturals i contribueixen a la transmissió i la conservació del patrimoni cultural material i immaterial.

Defensa de la biodiversitat
La defensa de la biodiversitat mitjançant la protecció i la millora de la qualitat del medi, així com la conservació i l’ús racional dels recursos naturals.

Responsabilitat social
La necessitat d’un teixit econòmic, social i institucional socialment responsable, compromès amb un creixement econòmic equilibrat i ecològicament sostenible.

Desenvolupament sostenible
L’atenció especial al desenvolupament sostenible del territori urbà des del punt de vista ambiental, social, cultural i econòmic. Tot això tenint en compte que la ciutat és l’hàbitat principal de l’ésser humà del segle XXI i l’espai bàsic de les seves expressions creatives i de la innovació tecnològica.

Codi de conducta:


Esdeveniment multicultural
Agenda de principis i valors
© Agustí Argelich

Produir un esdeveniment multicultural, en el qual puguin participar la majoria de les cultures existents, amb especial atenció a les minoritàries, com a expressió del Patrimoni Cultural de la Humanitat.

Esdeveniment multilingüe
Produir un esdeveniment multilingüe que cerqui la major accessibilitat possible per mitjà de la superació de les barreres idiomàtiques. Per això s’aprofitaran, especialment, els avenços tecnològics disponibles.

Atenció als col·lectius més vulnerables
Parar especial esment, en les activitats de preparació i d’execució del Fòrum, a la inclusió dels grups i col·lectius més vulnerables. Es durà a terme, per tant, un esforç especial per fer possible la participació d’aquells grups que no hi puguin assistir per dificultats econòmiques o de privació de drets humans, especialment de caire civil i polític.

Criteris de sostenibilitat
Complir els principis de sostenibilitat en totes les seves activitats de disseny, organització i execució.

Avenç intel·lectual
Cercar un avenç intel·lectual i pràctic en els temes tractats i, alhora, apropar els conceptes i principis fonamentals al gran públic mitjançant:
· La creativitat en la manera de tractar els temes i en el seu fons.
· Un enfocament multidisciplinari: tractament dels temes des de diferents òptiques per fer-los més comprensibles, per explicar-ne les interrelacions.
· L’ús de les noves tecnologies per arribar millor a un públic més ampli.

Noves aliances entre sectors diversos
Promoure noves aliances entre sectors diversos (administracions públiques, empreses i ONG), per tal de fer front a reptes comuns i complexos, com és ara la preservació del medi, la construcció de la pau o el diàleg intercultural. En aquest sentit, cal donar prioritat a aquelles iniciatives que siguin fruit d’un esforç de col·laboració entre sectors, en especial dels actors del Fòrum.

Compromís ètic, social i ambiental
Totes les institucions col·laboradores del Fòrum han de subscriure una declaració de principis ètics, socials i ambientals sobre la base d’algun dels estàndards internacionals.
Principis i valors (PDF 850 KB)