Forum Barcelona 2004 | Español | English | herramientas Inici Mapa de continguts Buscador Mida text text petita 11px text mitjana 14px text gran 17px
Fòrum 2004 > Què és el Fòrum > El Fòrum i el medi ambient

QUÈ ÉS EL FÒRUM

Presentació

Eixos del Fòrum

Agenda de Principis i Valors

El Fòrum i el medi ambient

Organització

Fòrum Bus

El Fòrum i el medi ambient
La gestió ambiental
al Fòrum
Especials Actuacions ambientals del Fòrum
Gestió ambiental
Prevenció d’impacte     ambiental
Minimització dels residus
    i del consum energètic

Transparència informativa
La Fotovoltaica
Incineradora i depuradora
Les bosses samarreta: compostables i reutilitzables
Dia mundial del Medi Ambient
Got Fòrum reutilitzable
Residus
Aigua
Energia
Materials

Dossier del professor
El nou Besòs i el Fòrum

El Fòrum i el medi ambient

El Fòrum, mitjançant l’Agenda de Principis i Valors, adopta el compromís de sostenibilitat com un dels tres eixos bàsics i -amb la voluntat de ser coherent amb aquest principi- hi participa activament.

La defensa de la biodiversitat mitjançant la protecció i millora de la qualitat del medi ambient com també la conservació i l’ús racional dels recursos naturals
La necessitat d’un teixit econòmic, social i institucional, socialment responsable, compromès amb un creixement econòmic equilibrat i tecnològicament sostenible
L’atenció especial al desenvolupament sostenible del territori urbà, des del punt de vista mediambiental, social, cultural i econòmic....

En l’Agenda de Principis i Valors; el Fòrum, els participants i col·laboradors es comprometen a seguir un Codi de conducta que respecti, en les diferents fases i àmbits de l’organització, els criteris següents:

Complir els principis de sostenibilitat en totes les seves activitats de disseny, organització i execució.
Totes les institucions col·laboradores del Fòrum han de subscriure una declaració de principis ètics, socials i mediambientals tenint en compte alguns estàndards internacionals.

Gestió ambiental
La gestió ambiental del Fòrum pretén pal·liar de manera preventiva els impactes derivats de les activitats en les diferents fases de l’esdeveniment: disseny, planificació, organització, execució i desmuntatge, i alhora evitar els possibles efectes negatius sobre els principals aspectes ambientals: aigua, residus, energia, transport i consum de materials.

La celebració d’un esdeveniment multitudinari, com la majoria d’activitats humanes, té un impacte al medi, i és per aquest motiu que el sistema de gestió ambiental del Fòrum posa l’èmfasi en la prevenció i minimització, i fomenta la transparència informativa.

Prevenció d’impacte ambiental
· Des de la fase de disseny s’avaluen els impactes ambientals més significatius de cada projecte individual i s’analitzen les possibilitats d’accions preventives
· Es crea una estratègia interna, de sensibilització i bones pràctiques ambientals, en totes les activitats de l’organització
· Es proposa una acció concreta Fòrum sense envasos que permet, durant l’esdeveniment, la participació activa de tothom
· S’aplica una política activa de foment del transport col·lectiu o no contaminant

Minimització dels residus i del consum energètic
· Es potencia el consum responsable de productes i materials, en especial els renovables i no contaminants
· S’incideix a minimitzar la generació de residus, en quantitat i perillositat, en totes les etapes inclòs el desmuntatge
· Es fomenta el reciclatge de productes i materials per a d’altres usos
· Es promou la reducció del consum d’aigua, i de l’energia pel transport de mercaderies i la mobilitat de les persones
· S’aplica una política de transparència informativa

Transparència informativa
Es dissenyen un conjunt d'indicadors ambientals del Fòrum que han de permetre conèixer el dia a dia de la seva gestió ambiental.
L'aplicació d'un sistema d'indicadors ambientals al Fòrum té un doble objectiu: ser una eina de suport intern del procés de gestió ambiental, i alhora subministrar informació ambiental per avaluar el compliment dels compromisos adquirits en l'àmbit de la sostenibilitat.
El conjunt d'indicadors ambientals que afecten les diverses actuacions i fases d'activitat es classifiquen en tres tipologies:
· Indicadors bàsics:
Es refereixen als consums d'aigua, energia, tipus de materials utilitzats, etc. i mostraran els efectes de les mesures adoptades en la reducció d'impactes. Aquest grup també té en compte els resultats de la generació, el tractament i la destinació dels residus i, entre altres, els valors de les emissions del transport de mercaderies i la mobilitat de les persones.
· Indicadors de gestió ambiental:
Inclouen el conjunt d'indicadors derivats del procés d'organització, programació, administració, formació de recursos humans, etc. i d'accions de comunicació internes i externes.
La seva elaboració i anàlisi permetrà avaluar l'eficiència del sistema de gestió ambiental al Fòrum.
· Indicadors de qualitat de l'entorn:
En el marc territorial urbà en què es desenvolupen els esdeveniments i en col·laboració amb les institucions locals, els indicadors d'entorn integraran diferents elements de reconeixement qualitatiu del medi físic: l'estat de l'aire, el litoral i els nivells de sonoritat ambiental.